Тип на пијалок: ПЕЛИСТЕРКА BITER LEMON

пакување: стаклоPET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L
 
состав: Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 
Oрганолептички карактеристики:
Мирис – својствени на видот на базата која се користи
Боја – жолто
Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот, горчината која произлегува од кинин хлоридот не смее да претставува недостаток
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Развиена од страна на Digital Medialab