• стакло 0,25L
  • стакло 0,75L
  • PET 2,5L
  • PET 1,5L
  • PET 0,5L
  • PET 0,33L
  • PET 19L
природна минерална
Негазирана вода
Пакување:
стакло 0,75L / стакло 0,25L

Пелистерка негазираната вода се карактеризира со ниска содржина на минерални соли со што овозможува конзумација на водата во неограничени количини. Специфичниот однос на минерали влијае на нејзиниот лесен и освежувачки вкус. Поради нискиот минерален состав спаѓа во групата на ниско минерални води.

 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Анјони
Сулфати24.1 mg/L
Хлориди 2.59 mg/L
Бикарбонати 102.6 mg/L
Катјони
Натриум 12.4 mg/L
Калциум 20.6 mg/L
Калиум 1.53 mg/L
Магнезиум6.5 mg/L
Сув остаток на 180°C 111 mg/L
природна минерална
Негазирана вода
Пакување:
PET 2,5L / PET 1,5L / PET 0,5L / PET 0,33L

Пелистерка негазираната вода се карактеризира со ниска содржина на минерални соли со што овозможува конзумација на водата во неограничени количини. Специфичниот однос на минерали влијае на нејзиниот лесен и освежувачки вкус. Поради нискиот минерален состав спаѓа во групата на ниско минерални води.

 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Анјони
Сулфати 24,1 mg/L
Хлориди 2,59 mg/L
Бикарбонати 102,6 mg/L
Катјони
Натриум 12,4 mg/L
Калциум 20,6 mg/L
Калиум1,53 mg/L
Магнезиум 6,5 mg/L
Сув остаток на 180°C 111 mg/L
природна минерална
Негазирана вода
Пакување:
PET 19L

Пелистерка негазираната вода се карактеризира со ниска содржина на минерални соли со што овозможува консумација на водата во неограничени количини. Специфичниот однос на минерали влијае на нејзиниот лесен и освежувачки вкус. Заради нискиот минерален состав спаѓа во групата на ниско минерални води.

 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Анјони
Сулфати 24,1 mg/L
Хлориди 2,59 mg/L
Бикарбонати 102,6 mg/L
Катјони
Натриум12,4 mg/L
Калциум20,6 mg/L
Калиу1,53 mg/L
Магнезиум6,5 mg/L
Сув остаток на 180°C 111 mg/L