За повеќе информации следете го линкот:

Развиена од страна на Digital Medialab